Sökning: "Johanna Hernvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Hernvall.

  1. 1. Konflikter och konfliktstrategier i förskolan : Utifrån förskollärarnas perspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Johanna Hernvall; Anna Olausson; [2020]
    Nyckelord :förskola; förskollärare; konflikt; konfliktstrategier;

    Sammanfattning : Sammanfattning Konflikter är en del av livet och de sker i olika kontexter i alla sociala sammanhang. De strategier som förskollärarna väljer att använda för att hantera en konflikt har betydelse för barns konfliktstrategier, eftersom de tar efter hur förskollärare gör. LÄS MER