Sökning: "Johanna Hjort"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Johanna Hjort.

 1. 1. Högläsningens möjliga effekt på lågstadieelevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Hjort; Amanda Karlsson; Hanna Svensson; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; Språkutveckling; Lärare; Lågstadieelev; Effekt;

  Sammanfattning : Litteraturstudien syftar till att sammanställa aktuell forskning om högläsningens möjliga inverkan på lågstadieelevers språkutveckling. I kursplanen i svenska framträder språket som ett betydande verktyg för att lära men även för att senare kunna verka i samhället vilket motiverar ett aktivt arbete med elevers språkutveckling. LÄS MER

 2. 2. Samverkan i den flerspråkiga förskolan : En studie om hur förskollärare samverkar med vårdnadshavare som har annat modersmål än svenska

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johanna Hjort; Malin Wernersson; [2019]
  Nyckelord :Föräldrasamverkan; samverkan; förskola; flerspråkighet; mångkulturalitet;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att öka förståelsen för vad en god samverkan kan vara och hur förskollärare kan arbeta gällande samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Intresset till denna studie grundade sig i de erfarenheter vi samlat på oss under vår verksamhetsförlagda utbildning där vi uppmärksammat en problematik men även en stor flexibilitet i förskollärarnas arbete gällande samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. LÄS MER

 3. 3. Återkopplingsstrategier i klassrummet : lärares beskrivningar och upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Johanna Hjort; [2018]
  Nyckelord :formativ bedömning; återkoppling; lärares förhållningssätt; lärprocesser;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker högstadielärares förhållningssätt till återkoppling, en strategi inom formativ bedömning. Inledningsvis ges en kort bakgrund till formativ bedömning. Därefter sker en redogörelse för forskning kring återkoppling. LÄS MER

 4. 4. Hello, 1950s? You left your oppressive gender roles in our century. : En studie om könsstereotyper inom marknadsföring på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Johanna Hjort; Emma Larsson; [2016]
  Nyckelord :Gender stereotypes; Instagram; gender; marketing; skin care products; social media; New Media; Könsstereotyper; Instagram; genus; marknadsföring; hudvårdsprodukter; sociala medier; New Media;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien var att studera skillnader i marknadsföring av hudvårdsprodukter riktat till kvinnor respektive män på Instagram. Genom att titta på helhetskonceptet av företagens instagramkonton utreds vilka könsstereotyper som används för att inspirera kvinnor och män till att följa dem på Instagram. LÄS MER

 5. 5. SAMVERKAN OCH SAMARBETE : Socialtjänsten och Barn- och Ungdomspsykiatrins gemensamma arbete

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Marie Westphal; Johanna Jarl; [2008]
  Nyckelord :Child and Adolescence psychiatry; Social services; collaboration; co-operation.; Barn- och Ungdomspsykiatri; Socialtjänst; Samverkan; Samarbete.;

  Sammanfattning : Author: Johanna Jarl and Marie WestphalTitle: Co-operation and Collaboration The Social services and Child- and adolescence psychiatry joined action [Translated title]Supervisor: Mikael SandgrenExaminer: Torbjörn HjortChildren and adolescences that have both psychological and social problems is an increasing number of the society. It used to be a demand that Social workers and personnel at Child and adolescence psychiatry had interdisciplinary collaboration, today it is more then a demand it is a requirement. LÄS MER