Sökning: "Johanna Holmström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Johanna Holmström.

 1. 1. Influencers påverkan på köpintentioner : En jämförande studie mellan låg- respektive högengagemangsprodukter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefine Holmström; Johanna Ågran; [2019]
  Nyckelord :köpintention; sociala medier; influencers; lågengagemangsprodukt; högengagemangsprodukt; theory of planned behavior; elaboration likelihood model;

  Sammanfattning : Studier utförda i icke digitaliserade kontexter visar att konsumenter överväger marknadsföring av högengagemangsprodukter kognitivt, och att köpintention av dessa produkter påverkas av argumentens kvalitet. Vidare visas att konsumenter vid lågengagemangsprodukter överväger marknadsföring emotionellt, och att köpintention av produkter som förknippas med lågt engagemang därför påverkas av källans trovärdighet. LÄS MER

 2. 2. Implementering av dataanalys i en CRM-organisation : En studie om effekten av implementering av dataanalys i marknadsföringssyfte

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Fyrvald; Ebba Holmström; Niklas Palm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Customer Relationship Management (CRM) har blivit en självklar del i många företags arbete med att behålla och attrahera nya kunder. På flera transaktionstäta marknader blir CRM-verksamheten mer och mer datadriven, där avancerad dataanalys och personanpassade erbjudanden är växande fenomen med syfte att knyta kunden till varumärket. LÄS MER

 3. 3. Husdjurs betydelse för äldres vardagliga aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Johanna Roos; Therese Holmström; [2019]
  Nyckelord :Retired; Animals; Occupational balance; Meaning; Loneliness and Health Seniorer; Sällskapsdjur; Aktivitetsbalans; Mening; Ensamhet och Hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre människor som upplever negativa hälsoeffekter av ensamhet är kontraproduktivt och skadande för samhället. Hälsan kan påverkas av aktivitetsbalans, mening och samhörighet mellan människor och husdjur. LÄS MER

 4. 4. Konkurrenters rättsskydd vid olagligt statsstöd - ett svenskt dilemma

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Holmström; [2013]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; Statsstödsrätt; State Aid Law; Statsstödslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den 1 juli 2013 trädde den nya statsstödslagen i kraft. Den statliga utredning som dessförinnan tillsattes fick bland annat i uppdrag att analysera om det behövdes särskilda bestämmelser för att tredje part inför svensk domstol ska kunna yrka återkrav eller skadestånd under åberopande av genomförandeförbudet i artikel 108. LÄS MER

 5. 5. Styrning av säljbolag - En studie av hur säljbolag i en global industrikoncern styrs på distans

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Johanna Ahlin Ludvigsson; Linn Sandberg; [2011]
  Nyckelord :Sales unit; Control system; Subsidiary; Distance; Multinational corporation;

  Sammanfattning : In today's globalized world it is essential to achieve goal congruence within a multinational corporation despite the distances between the headquarters and subsidiaries. A case study has been performed to examine how control of sales units within a Swedish multinational corporation is achieved. LÄS MER