Sökning: "Johanna Järvelä"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Järvelä.

  1. 1. Barns inflytande i förskolan : En studie om förskollärares uppfattningar gällande barns inflytande i förskolans rutinsituationer

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

    Författare :Johanna Järvelä; [2014]
    Nyckelord :Preschool; preschool teacher´s; children; democratic; influence; curriculum for the preschool; interview; childperspective; children´s perspective; sociocultural theory; intersubjectivity; Förskola; förskollärare; barn; demokrati; inflytande; läroplanen för förskolan; intervju;

    Sammanfattning : The purpose with this degree thesis was to investigate the preschool teacher´s view onchildrens´s influence in preschool routine situations. The target group for this study ispreschool teacher´s that currently are working with children that are 1 – 5 years of age. LÄS MER