Sökning: "Johanna Johansson lärarutbildningen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Johansson lärarutbildningen.

  1. 1. Andraspråksutveckling och ämnesundervisning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Johanna Johansson; Elin Magnusson; [2010]
    Nyckelord :svenska som andraspråk; andraspråksutveckling; det sociokulturella perspektivet; flerstämmighet; språkpolicy;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera i vilken mån flerspråkiga elevernas språkutveckling uppmärksammas av ämneslärare i samhällskunskap på Mariagymnasiet. Med intervjuer samt observationer som valda metoder har tre samhällskunskapslärares undervisning fått stå i fokus i denna kvalitativa studie. LÄS MER