Sökning: "Johanna Johnsson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Johanna Johnsson.

 1. 1. Förvärv och framgång : En fallstudie av NIBE:s förvärvs- och integrationsprocess med fokus på struktur, strategi och styrning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Johnsson; Svea Gomez Gomez; [2022]
  Nyckelord :Growth strategy; acquisitions; acquisition strategy; integration process; management; organizational structure; Tillväxtstrategi; företagsförvärv; förvärvsstrategi; integrationsprocess; styrning; organisationsstruktur.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Integrationsprocessen, och strategin som anammas vid integration av förvärv, anses vara en vital aspekt för förvärvets potentiella framgång. Studier visar däremot hur det utgör en av de svåraste faserna vid företagsförvärv, och utgör därav en stor anledning till att förvärv misslyckas. LÄS MER

 2. 2. Influenza A in Swedish harbour seals (Phoca vitulina) : a serological study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Johnsson; [2022]
  Nyckelord :IAV; influenza A; harbour seals; H10N7; marine mammals; Phoca vitulina; serology; Sweden; virus;

  Sammanfattning : Evidence of infection with influenza A has been documented in several different marine mammals. However, large outbreaks with mass mortalities have only been seen in harbour seals. In 2014, the first outbreak with influenza A virus (IAV) in harbour seals in Europe was reported. LÄS MER

 3. 3. Att frivilligt välja K3 framför K2 : en kvalitativ studie i små svenska företag ur revisorns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emma Johnsson; Johanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :K3-regulation; K2-regulation; principle-based accounting; rules-based accounting; stakeholder theory; institutional theory; positive accounting theory; K3-regelverket; K2-regelverket; principbaserad redovisning; regelbaserad redovisning; intressentteorin; institutionell teori; positiv redovisningsteori;

  Sammanfattning : Redovisningen syftar till att generera en rättvisande bild av ett företags finansiella ställning. Forskning visar att den principbaserade redovisningen ger en mer rättvisande bild av ett företag än den regelbaserade. Det är Bokföringsnämnden som skapar normgivningen för svenska företag som inte är tvingade att tillämpa IFRS. LÄS MER

 4. 4. Intern employer branding - Inser organisationer vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Jessica Hägglöf; Johanna Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; intern employer branding; medarbetarerbjudande; motivation och arbetstillfredsställelse samt lärande.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är i ständig förändring och utveckling, där globalisering och teknologin har påverkat vår arbetsmarknad i stor omfattning. Som ett resultat av detta ser arbetsmarknaden annorlunda ut, en arbetstagare strävar inte endast efter de monetära belöningarna längre. LÄS MER

 5. 5. I samhällets skugga - En kvalitativ intervjustudie om erbjudet stöd till kvinnor utsatta för människohandel för sexuella ändamål.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Johnsson; Christina Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Human trafficking for sexual purposes; human trafficking and treatment; intersectional perspective; theory of human capabilities; social work with victims of human trafficking; differences between civil society and public sector.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine support given to adult female victims of human trafficking for sexual purposes, by interviewing Swedish professionals within the organisation field. The focus was on how the support given in Sweden is adjusted to meet the women’s needs according to the professionals. LÄS MER