Sökning: "Johanna Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Johanna Jonsson.

 1. 1. Vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1 i Sverige

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anette Jonsson; Johanna Heinänen; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; upplevelser; personcentrerad vård; omvårdnad; narrativ; vuxna; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus typ 1 är en sjukdom som påverkar individen på flera plan, och ställer krav på livsomfattande förändringar. Samtidigt är diabetes mellitus typ 1 ofta associerat med barn och ungdomar, mindre finns studerat om vuxna personers upplevelser av sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. The Weave - An Investigation into the Intersection of Craft and 3D-printing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Albin Karlsson; Johanna Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This project is a proposal for structural construction through fabrication and assembly of 3D-printed ceramic bricks developed side by side with a metaphysical investigation into the potential to express the living nature of matter through its material and formal attributes. Through an explorative process in the intersection of craft and digital fabrication, we have developed a system for LDM extrusion of composite bricks consisting of an outer ceramic shell and a low-density cementitious core, an integrated design flow based on procedural generation of fractal patterns and topological weaving, and an assembly logic capable of complex architectural expressions. LÄS MER

 3. 3. Hur personer med hypotyreos upplever sin livskvalité

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Johanna Öhman; Isabelle Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Experience; Hypothyroidism; Nurse; Nursing; Quality of life; Hypotyreos; Livskvalité; Omvårdnad; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotyreos är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna. Varje år insjuknar människor i sjukdomen och vanligast är att kvinnor drabbas. Att drabbas av hypotyreos innebär att man har brist på tyreoideahormoner i sköldkörteln och att energiproduktionen går på sparläge. LÄS MER

 4. 4. Nya föreskrifter om utbildning och prov - En deprofessionalisering av revisorsyrket? En presumtiv effektstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Juliette Johlin; Johanna Levin; Izabella Jonsson; [2019]
  Nyckelord :revisorsprofession; auktoriserad revisor; professionalism; utbildningskrav; kompetens; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Nya föreskrifter om utbildning och prov - En deprofessionalisering av revisorsyrket? Seminariedatum: 2019/01/17 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng (HP) Författare: Juliette Johlin, Izabella Jonsson, Johanna Levin Handledare: Karin Jonnergård Fem nyckelord: revisorsprofession, auktoriserad revisor, professionalism, utbildningskrav, kompetens Syfte: Syftet är att utifrån en idealtyp för en profession undersöka huruvida Revisorsinspektionens nya utbildningskrav för auktorisation kan förväntas påverka professionalismen inom revisorsyrket. Metod: För att besvara studiens syfte används remissyttranden och intervjusvar. LÄS MER

 5. 5. ”Vi kan ju städa den tillsammans, då blir nog jorden glad.” : Handlingsberedande aktiviteter i förskolan

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Johanna Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; handlingsberedskap; hållbarhetsfrågor; förskolan; livsvärldsfenomenologi; delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är undersöka hur vi i förskolans värld kan skapa aktiviteter som bidrar till handlingsberedskap hos barn, gällande frågor som rör hållbar utveckling. Studien har utförts med delaktiga observationer som främsta metod, där bildvisning har använts för att introducera och väcka barnens intresse för olika hållbarhetsfrågor. LÄS MER