Sökning: "Johanna Kärrberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Kärrberg.

  1. 1. Professionellas erfarenheter om sexuella övergrepp hos ungdomar i åldern 16 – 19 år

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

    Författare :Johanna Kärrberg; Alice Persson; [2020]
    Nyckelord :Sexual abuse; effects; identification; adolescents; action plan.; Sexuella övergrepp; effekter; identifiering; ungdomar; handlingsplan.;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka professionellas erfarenheter av att identifiera ungdomar i åldern 16 - 19 år som är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp. Dessa erfarenheter diskuteras i dialog med den aktuella vetenskapen om hur sexuella övergrepp kan identifieras. LÄS MER