Sökning: "Johanna Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade orden Johanna Karlsson.

 1. 1. ”Under hans ögon” : De tongivande rösterna i riksdagsdebatten gällande aborträtten 1938, 1946, 1963 och 1974

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johanna Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Abort; Närvarons politik;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to study which, based on the conflict dimensions gender and party affiliation, are the leading voices in the parliamentary debate on the development of the abortion law from 1938, 1946, 1963 and 1974. Using a qualitative study the main arguments in the parliamentary debates will be presented, and using a quantitative study the conflict dimensions will be presented in the debates and in the voting appendices. LÄS MER

 2. 2. ”Skapa världar i den digitala plattformen Green screen” : En innehållsanalys hur digitala verktyg kan användas i förskolan utifrån en pedagogisk tidning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johanna Karlsson; Sara Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Preschool; digital tools; teaching; design-oriented perspective; design for learning; content analysis; Förskola; digitala verktyg; undervisning; designorienterat perspektiv; design för lärande; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap hur digitala verktyg kan användas för barns lärande i förskolan. Med innehållsanalys som metod samt utifrån ett designorienterat perspektiv genom begreppen semiotisk resurs, iscensättning och meningspotential är avsikten att undersöka vad som kan utgöra inspiration för pedagoger när de planerar undervisning med digitala verktyg i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Lågstadielärares uppfattningar om ämnesövergripande undervisning ur ett NO-perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecca Andersson Dahlén; Johanna Karlsson; [2020]
  Nyckelord :naturvetenskap; tematisk undervisning; ämnesövergripande undervisning;

  Sammanfattning : Trots att både läroplanen och vår lärarutbildning uppmanar att arbeta ämnesövergripande så har vi utifrån våra erfarenheter upplevt att det är en arbetsform som inte förekommer så ofta. Vår intention med detta arbete är därför att undersöka vilka möjligheter och svårigheter som lärare på lågstadiet upplever med en ämnesövergripande undervisning ur ett NO-perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Den psykosociala arbetsmiljön - Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rättsliga arbetsmiljöansvar för att förebygga ohälsa och olyckor?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Caroline Karlsson; Johanna Ring Eggers; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Psykosocial arbetsmiljö; Arbetsmiljöbrott; Rehabilitering; Brott mot Arbetsmiljölagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet arbetsmiljö har förändrats i takt med samhällets utveckling och idag läggs större vikt vid psykosociala faktorer. Arbetsmiljölagen fastställer att arbetsmiljön ska vara god och att risker, av både fysisk och psykosocial karaktär, för ohälsa och olyckor ska förebyggas. LÄS MER

 5. 5. Bättre hälsa vid diabetes typ 2 : Litteraturstudie om livsstilsförändring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Palmgård; Lisa Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; livsstilsförändring; motivation; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund När en människa drabbas av diabetes typ 2 krävs en livsstilsförändring som kan vara svår att genomföra. Kosten behöver ändras och träning inkluderas i vardagen för att sänka blodsockernivåerna i kroppen. LÄS MER