Sökning: "Johanna Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 245 uppsatser innehållade orden Johanna Karlsson.

 1. 1. Varför är jag inte glad? : En bloggstudie om kvinnors upplevelser av att drabbas av förlossningsdepression

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Lorentzon; Rebecka Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Blogs; postpartum depression; women; experience; mental illness; Bloggar; förlossningsdepression; kvinnor; upplevelse; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan i samhället ökar. Omkring 10-15 % av alla kvinnor blir deprimerade i samband med graviditeten. Det finns idag en bristande kunskap kring förlossningsdepression både hos vårdpersonal och samhället i stort. LÄS MER

 2. 2. Barns integritet i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare och barnskötare förhåller sig till barns personliga integritet i förskolan för att främja lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jessica Jatala; Johanna Karlsson; [2022]
  Nyckelord :integritet förskola sociokulturellt perspektiv intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare och barnskötare förhåller sig till barns personliga integritet i förskolan för att främja barns lärande. Det är en kvalitativ studie och empirin producerades genom att använda semistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 3. 3. "Det är lyx att vi har elevhälsan!" : En kvalitativ studie om hur lärare upplever specialpedagogiskt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Johansson; Helena Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Specialpedagogiskt stöd; samlad elevhälsa; elever i behov av särskilt stöd; relationellt perspektiv; hälsofrämjande arbete; inkludering; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare upplever det specialpedagogiska stödet från den samlade elevhälsan, i sin lärarroll samt för elever i behov av särskilt stöd. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) innefattar elevhälsans uppdrag specialpedagogiska, psykosociala och medicinska insatser. LÄS MER

 4. 4. Egenvård hos personer med astma : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Ek Malmrot; Alexsa Gina Gequillana Amar; Rasmus Karlsson Einarsson; [2022]
  Nyckelord :Communication; experience; living with asthma; self-management; symptom management strategies; Kommunikation; leva med astma; självhantering; strategier för symtomhantering; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Astma är en kronisk inflammatorisk lungsjukdom som drabbar luftvägarna. Behandlingen baseras på symtom med läkemedel och egenvård. Egenvård innebär hälso- och sjukvårdsåtgärder som personen själv utför såsomförebyggande åtgärder av astma. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av att ge palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Karlsson; Sophie Söderén; [2022]
  Nyckelord :experience; home care; nurse; palliative care; qualitative; hemsjukvård; kvalitativ; palliativ vård; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården i hemmen är för alla som är i behov av vård vid livets slut. Fler väljer att få avsluta sitt liv i sitt eget hem. Syftet med palliativ vård innebär att främja livskvaliteten och stödja både patient och närstående. LÄS MER