Sökning: "Johanna Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade orden Johanna Karlsson.

 1. 1. Skillnader i kvinnors livskvalitet efter lumpektomi jämfört med mastektomi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Karlsson; Olivia Skålberg; [2021-03-18]
  Nyckelord :Livskvalitet; Bröstcancer; Kvinnor; Mastektomi; Lumpektomi; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen för kvinnor. Den vanligaste behandlingen mot sjukdomen är främst kirurgi, vilket inkluderar en mastektomi där hela bröstet avlägsnas eller med en lumpektomi där endast en del av bröstet tas bort. Lumpektomi är den vanligaste kirurgiska behandlingen i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares resonemang kring språkutveckling genom digitalaverktyg : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nathalie Karlsson; Johanna Winbro; [2021]
  Nyckelord :förskola; språkutveckling; digitala verktyg; förskollärare; digitalisering;

  Sammanfattning : Inledning Tidigare forskning beskriver den digitala tekniken samt dess betydelse i samhället och hur denna har kommit att integrerats i förskolans verksamheter på senare år. Integreringen har visats sig vara både långsam och komplex och vi kan hitta förskollärare som både är förespråkare samt motståndare till detta. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelse av att leva med KOL, Kronisk obstruktiv lungsjukdom : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Annika Karlsson; Johanna Lind; [2021]
  Nyckelord :Litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; upplevelser; KOL; kronisk obstruktiv lungsjukdom; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom och i Sverige lever flera hundra tusen personer med sjukdomen. För att personer med KOL ska uppnå en god livskvalité krävs ett personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att man ser människan bakom sjukdomen och inte endast sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn i livets slutskede. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Karlsson; Johanna Uddman; [2021]
  Nyckelord :Barn; vård i livets slutskede; sjuksköterskor; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård vid livets slutskede hos barn skiljer sig från vård vid livets slutskede hos vuxna. Det sätts större krav på sjuksköterskors erfarenheter kring den här vården då de behöver ta hänsyn till både barnen och familjerna. LÄS MER

 5. 5. En läromedelsanalys om lärarhandledningens värde  i undervisningen : Elevers utveckling av begreppsförmågan inom area och omkrets i årskurs 6.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Johanna Bergdahl; Elina Karlsson; [2021]
  Nyckelord :area; omkrets; begreppsförmåga; representationsformer; lärarhandledning; räknebok;

  Sammanfattning : Syftet med denna analys är att undersöka hur lärandematerial kan möjliggöra utveckling i matematikundervisningen för geometrins område area och omkrets. Begreppsförmågan står i fokus i analysen eftersom tidigare forskning tyder på att de ämnesspecifika begreppen för area och omkrets kan vara en svårighet hos elever. LÄS MER