Sökning: "Johanna Keller"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Keller.

  1. 1. Ett branschfenomen i teoretisk tillämpning - En kvantitativ studie om content marketings effekt på kundbaserad brand equity

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johanna Hagberg; Filippa Keerberg; Andreas Lampeitl; [2016]
    Nyckelord :Content marketing; digital marknadskommunikation; kundbaserad brand equity; brand equity dimensions; brand value chain; digital marketing communication; customer based brand equity; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte – Uppsatsens syfte är att utöka förståelsen kring content marketings påverkan på brand equity. Detta görs genom att studera effekten av två former av marknadskommunikation, digital content marketing och digital traditionell reklam, på kundbaserad brand equity. LÄS MER