Sökning: "Johanna Landgren Juszczyk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Landgren Juszczyk.

  1. 1. Skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med psykisk ohälsa hos gymnasieelever under covid -19 pandemin

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Johanna Landgren Juszczyk; Alexandra Wennerberg; [2022]
    Nyckelord :Psykisk ohälsa; Skolsköterska; Gymnasieelever; Distansundervisning; Covid-19 pandemin; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Psykisk ohälsa har ökat hos ungdomar i Sverige under de senaste 30 åren enligt Folkhälsomyndigheten (2021). Skolsköterskan har i sitt dagliga arbete uppgift att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med elevens fysiska och psykiska hälsa. LÄS MER