Sökning: "Johanna Larsson Lockner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Larsson Lockner.

  1. 1. Tvångsomhändertagande av barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck i hemmet

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Johanna Larsson Lockner; [2018]
    Nyckelord :LVU; hedersvåld; hedersförtryck;

    Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt problem som drabbar både flickor och pojkar som anses kränka familjens heder. Hedersrelaterat våld och förtryck tar sig uttryck i en mängd olika handlingar, som tar ifrån den som drabbas möjligheten till ett självständigt liv. Det handlar t.ex. LÄS MER