Sökning: "Johanna Lundblad"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Johanna Lundblad.

 1. 1. Development of a Smart Charging Algorithm for Electric Vehicles at Home

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Rebecca Segelsjö Duvernoy; Johanna Lundblad; [2019]
  Nyckelord :smart charging; electric Vehicle; photovoltaic; household load; self-consumption;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to develop a smart charging algorithm for electric vehicles (EVs) and examine the potential of the smart charging scheme, compared to uncontrolled charging scheme at residential houses with an installed photovoltaic (PV) system. The thesis examines if smart charging can increase the photovoltaic self-consumption and self-sufficiency of houses. LÄS MER

 2. 2. Individuell lönesättning och arbetsrelaterade beteenden : Betydelsen av tilltro till chefen, målklarhet och återkoppling

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Johanna Lundblad; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många organisationer använder sig av individuell lönesättning i ettförsök att styra personalens beteenden och öka deras prestationsnivå.Frågan är dock hur effektiv lönen är som styrmedel. LÄS MER

 3. 3. Överför mark - annars inget bygglov? Bedömning av en fastighets planöverensstämmelse vid enskilt huvudmannaskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Elina Andersson; Johanna Lundblad; [2018]
  Nyckelord :allmän plats; bygglov; detaljplan; enskilt huvudmannaskap; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There have been several occurrences where the Building committee has not granted a building permit due to the fact that a real property unit contains partly development district and partly public space. Such a real property unit has been regarded as not corresponding with the detailed development plan. LÄS MER

 4. 4. Att påverkas av någon annans sjukdom : En litteraturstudie om närståendes upplevelser av bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Lundgren; Helena Lundblad; [2017]
  Nyckelord :Nursing; family members; bipolar disorder; experience; Omvårdnad; närstående; bipolär sjukdom; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Varför uppförs så få bostadsrätter med passivhusstandard i Sverige? : En fallstudie mellan ett passivhus- och en konventionell fastighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Alexandra Espe; Johanna Karlsson; Linnéa Norén; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Background: In 1997 the Kyoto Protocol was signed, it’s an international agreement which is aimed to reduce greenhouse gas emissions. Sweden's goal is to reduce energy using in buildings with 20 percent by 2020 and 50 percent by 2050. This is a comparison with levels from 1995 (Glad, 2006). LÄS MER