Sökning: "Johanna Lundh"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Johanna Lundh.

 1. 1. Svenska förskolors arbete med fokus på barn i behov av särskilt stöd på väg upp till förskoleklassen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Lundh; Louise Regnér; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Förskoleklass; Pedagog; Samspel; Specialpedagog; Specialpedagogik; Stöd; Verktyg;

  Sammanfattning : De viktigaste aspekterna i denna studie har varit att studera barn i behov av särskilt stöd i övergången mellan förskola och förskoleklassen. Vi har genom kvalitativa intervjuer fått ta del av hur deras arbete ser ut med barn i behov av särskilt stöd på förskolan. LÄS MER

 2. 2. Business Intelligence - ur ett Governance perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Sara Waernström; Johanna Lundh; [2015]
  Nyckelord :Business Intelligence; Business Intelligence Governance; Harmonisering; Integration; Ramverk; Business and Economics;

  Sammanfattning : Business Intelligence (BI) är ett ämne som är högst aktuellt inom verksamheter idag. Detta eftersom BI möjliggör stöd för beslutstaganden inom verksamheter vilket leder till bättre effektivitet samt snabbare svar på affärsfrågor. LÄS MER

 3. 3. Hur anestesisjuksköterskan fattar beslut om åtgärder när patientens tillstånd förändras- En intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emelie Persson; Johanna Lundh; [2012]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; generell anestesi.; intuition; kunskap; erfarenhet; Beslutsfattande; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under generell anestesi observerar anestesisjuksköterskan kontinuerligt förändringar i patientens tillstånd. Korrekta beslut om åtgärder måste tas omedelbart för att undvika allvarliga komplikationer. Tidigare studier visar att beslut fattas baserat på kunskap och erfarenhet. LÄS MER

 4. 4. ”Men jag är ju den där förlorade generationen…(skratt)” - Äldres erfarenheter och upplevelser av delaktighet, datorer och IT

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Camilla Alexandersson; Johanna Lundh; [2010]
  Nyckelord :Social construction; categorization; participation; elderly and IT; digital divide.; Social konstruktion; kategorisering; delaktighet; äldre och IT; digitala klyftor.;

  Sammanfattning : Användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är idag ett naturligt inslag i många människors vardag. Samtidigt uppmärksammas risken med digitala klyftor av flera samhällsinstanser. LÄS MER

 5. 5. TaS - Take a Seat

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3

  Författare :Andreas Eriksson; Johanna Lund; Fredrik Lundh; [2008]
  Nyckelord :Interaction design; Interaktionsdesign; emotional and social interaction; emotionell och social interaktion;

  Sammanfattning : Humans have always been fascinated by the thought of bringing non living objects to life. We wanted to explore the possibilities of trying to create an artefact that the audience would consider possess emotional states and have a life of its own. TaS is a interactive chair that functions as a social entity. LÄS MER