Sökning: "Johanna Lundkvist"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Johanna Lundkvist.

 1. 1. Soft Robotics for Young People's Menstrual Health

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kristin Lilja; Johanna Lundkvist; [2020]
  Nyckelord :Soft robotics; Menstruation; Human-Computer Interaction; Women s health; Technology; Innovation; Soft robotics; Menstruation; Människa-Data Integration; Kvinnohälsa; Teknik; Innovation;

  Sammanfattning : Research within the fields of women’s health and specifically women’s menstrual health and technology is limited. As of today, problems associated with menstrual health, such as pain, discomfort, cramps, bloating, anxiousness and irregular period are resolved by using contraceptive pills or painkillers. LÄS MER

 2. 2. Theater practice and its association with body appreciation and self-surveillance among women.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Lundkvist; Anna-Klara Palmér; [2020]
  Nyckelord :Body appreciation; Self-surveillance; Theater practice; BMI; Kroppsuppskattning; Självövervakning; Teaterutövande; BMI;

  Sammanfattning : Recently, researchers have gained an increased interest in examining activities that promote a more positive body image among women. Some activities such as yoga and dance have proven to be positively associated with body appreciation, both directly and through reduced self-surveillance. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap och grupputveckling : En fallstudie av en mindre grupp inom en större organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Isabelle Öhman Frykstedt; Johanna Lundkvist; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; ledarbyte; grupputveckling; känsla av sammanhang KASAM ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den förgivettagna miljön : diskurser kring inne- och utemiljön i två läroplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Lundkvist; Christina Mannesson; [2019]
  Nyckelord :förskolan; läroplaner; diskursanalys; utevistelse; innemiljö;

  Sammanfattning : Syfte: att genom närläsning och analys undersöka och jämföra hur miljön, det vill säga ute- och innemiljön, skrivs fram i förskolans läroplan från 1998 och 2018. Metod: Utifrån vårt intresse fär närläsning och analys av förskolans läroplan med fokus på utemiljön, valde vi att använda oss av textanalys i form av diskursanalys som teori och metod. LÄS MER

 5. 5. Ledarskapets betydelse för arbetsmiljön : En fråga om kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Gulin; Johanna Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :Formal information; informal information; leadership; health promotion; ill health prevention; communication; Formell information; informell information; ledarskap; hälsofrämjande; förebyggande; kommunikation;

  Sammanfattning : Antalet sjukskrivna medarbetare inom våra svenska organisationer ökar årligen till följd av stressrelaterade sjukdomar. Den rådande problematiken orsakar höga kostnader för bådemedarbetaren, organisationen och samhället i stort. Att vända den oroväckande trenden är således av stor vikt för alla inblandade parter. LÄS MER