Sökning: "Johanna Lundkvist"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Johanna Lundkvist.

 1. 1. Theater practice and its association with body appreciation and self-surveillance among women.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Lundkvist; Anna-Klara Palmér; [2020]
  Nyckelord :Body appreciation; Self-surveillance; Theater practice; BMI; Kroppsuppskattning; Självövervakning; Teaterutövande; BMI;

  Sammanfattning : Recently, researchers have gained an increased interest in examining activities that promote a more positive body image among women. Some activities such as yoga and dance have proven to be positively associated with body appreciation, both directly and through reduced self-surveillance. LÄS MER

 2. 2. Den förgivettagna miljön : diskurser kring inne- och utemiljön i två läroplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Lundkvist; Christina Mannesson; [2019]
  Nyckelord :förskolan; läroplaner; diskursanalys; utevistelse; innemiljö;

  Sammanfattning : Syfte: att genom närläsning och analys undersöka och jämföra hur miljön, det vill säga ute- och innemiljön, skrivs fram i förskolans läroplan från 1998 och 2018. Metod: Utifrån vårt intresse fär närläsning och analys av förskolans läroplan med fokus på utemiljön, valde vi att använda oss av textanalys i form av diskursanalys som teori och metod. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapets betydelse för arbetsmiljön : En fråga om kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Gulin; Johanna Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :Formal information; informal information; leadership; health promotion; ill health prevention; communication; Formell information; informell information; ledarskap; hälsofrämjande; förebyggande; kommunikation;

  Sammanfattning : Antalet sjukskrivna medarbetare inom våra svenska organisationer ökar årligen till följd av stressrelaterade sjukdomar. Den rådande problematiken orsakar höga kostnader för bådemedarbetaren, organisationen och samhället i stort. Att vända den oroväckande trenden är således av stor vikt för alla inblandade parter. LÄS MER

 4. 4. Feasibility study of a VirtualPower Plant for Ludvika

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Johanna Lundkvist; [2013]
  Nyckelord :Virtual Power Plant; Smart grid; distributed generation; distribution grid; smart elnät; virtuelt kraftverk; distribuerad generering; distributionsnät;

  Sammanfattning : This thesis is a feasibility study of avirtual power plant (VPP) in centralSweden and part of a project withInnoEnergy Instinct and STRI. The VPPconsists of a wind park, small hydroplant as well as solar photovoltaic andenergy storage. LÄS MER

 5. 5. Att göra kön på ungdomsgårdar : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Eklund; Vanessa Rieder Lundkvist; [2012]
  Nyckelord :Gender science; Equal treatment; Hegemony; Machofabriken; Masculinities; Violence; Genusvetenskap; Könsneutralt bemötande; Hegemoni; Machofabriken; Maskulinitet; Våld; Ungdomar; Fritidsgård;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to describe and analyze how three leisure centers in Örebro county are working with gender issues. Our research questions are: What is Machofabriken? How do leisure centers in Örebro county work with equal treatment? In which way do leisure centers in Örebro county work with Machofabriken’s material? How come the recreation centers in Örebro don’t use Machofabriken’s material to any greater extent? We have focused on masculinity oriented gender projects at three leisure centers. LÄS MER