Sökning: "Johanna Lydén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Lydén.

  1. 1. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att arbeta : En kvalitativ intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Ida Ingsäter; Johanna Lydén; [2017]
    Nyckelord :Intervjustudie; kvalitativ; nyutexaminerad sjuksköterska; upplevelser; utbildning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Arbetet som sjuksköterska är krävande och innebär ett stort ansvar. Sjuksköterskeyrket styrs av flera lagar och författningar som säkerställer en patientsäker vård vilket kräver att nyutexaminerade sjuksköterskor håller sig uppdaterade. LÄS MER