Sökning: "Johanna Malmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Johanna Malmberg.

 1. 1. Äldres upplevelse av måltidsmiljön. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Stina Johansson; Johanna Malmberg; [2019]
  Nyckelord :måltidsmiljö; äldre; nutrition; upplevelse; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots omfattande forskning och lång kännedom om vikten av nutrition för upprätthållande av god hälsa är en stor del av den äldre populationen idag malnutrierade. Nutritionen påverkas av måltidsmiljön, men hur upplever äldre måltidsmiljön? Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelser av måltidsmiljön bland äldre personer som bor på vårdboenden. LÄS MER

 2. 2. ”Finns det någon som bryr
 sig?” - Socialsekreterares upplevelser om att möta individer i samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Malmberg; Amanda Nilsson Mattisson; [2018]
  Nyckelord :Addicted; Comorbidity; Cooperation; Exposure; Mental illness; Risk ans protection; Social secretary;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få en förståelse för hur socialsekreterare uppmärksammar samsjuklighet hos individer som söker hjälp för beroende. Vidare undersöks hur socialsekreterare upplever mötet med individer som har beroende och som har psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. "Jag gör säkert de klassiska felen" : En studie om hur genus konstrueras genom en manlig och en kvinnlig förskollärares verbala kommunikation med pojkar och flickor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Niemi; Johanna Malmberg; [2018]
  Nyckelord :förskola; genus; jämställdhet; kommunikation; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att genom en fallstudie få kunskap om hur genus konstrueras genom en manlig och en kvinnlig förskollärares verbala kommunikation med pojkar och flickor. Studien svarar även på vilka skillnader det finns i kommunikationen och hur förskollärarna själv beskriver kommunikationen med pojkar och flickor. LÄS MER

 4. 4. Länders kreditbetyg – samma idag som de en gång var? En studie av Moody’s betygsättningsprocess över tid.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Carlsson; Cecilia Malmberg; Åke Sundvall; [2018]
  Nyckelord :Kreditbetyg på länder; WGI; makroekonomiska variabler; utveckling över tid; konservatism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Länders kreditbetyg – samma idag som de en gång var? Datum för seminarium: 31/05/2018 Kurs: FEKH89 Författare: Johanna Carlsson, Cecilia Malmberg, Åke Sundvall Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: Kreditbetyg på länder, WGI, makroekonomiska variabler, utveckling över tid, konservatism Syfte: Att undersöka vare sig Moody´s blivit mer konservativa gällande betygsättning av länder samt de underliggande variablernas utveckling över tid. Metod: Kvantitativ undersökning Teoretiskt perspektiv: Majoriteten av tidigare forskning undersöker vilka faktorer, både kvalitativa och kvantitativa, som påverkar länders kreditbetyg. LÄS MER

 5. 5. The Sky is the Limit - En studie av vertikal förtätning och dess projektpåverkande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Johanna Malmberg; Jenny Lindén; [2017]
  Nyckelord :vertikal förtätning; förtätning; påbyggnad; bostadsutveckling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sverige präglas idag av en stark urbaniseringstrend, där inflyttning främst sker till våra tre storstadsregioner. Ett problem som försvårar urbaniseringen är att utbudet av bostäder inte möter den stora efterfrågan som uppstått. Byggbar mark i centrala lägen betraktas dessutom ofta som fullt ianspråktagen. LÄS MER