Sökning: "Johanna Malmström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Johanna Malmström.

 1. 1. Skyltdocka eller vän? En kvalitativ intervjustudie om virtuella influencers som marknadsförare på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Malmström; Jasmin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Virtuella influencers; influencer marketing; varumärkeskommunikation; sociala medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med att konsumenter får allt större valmöjligheter ställs också högre krav på varumärken att arbeta strategiskt med sin varumärkeskommunikation. Influencer marketing i sociala medier har därför de senaste åren ökat i popularitet, med förhoppning att det inflytande en influencer har ska påverka konsumenters attityd gentemot varumärket positivt. LÄS MER

 2. 2. Manlig kultur med kvinnliga möjligheter - En kvalitativ studie om hur företagskulturen påverkar kvinnliga ledare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Bruno; Johanna Malmström; [2019-05-07]
  Nyckelord :Företagskultur; mansdominerad företagskultur; ledarskap; social konstruktion; kvinnligt ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur normer och värderingar i företagskulturen definierar ledarskap och därtill undersöka hur det påverkar kvinnor på ledarpositioner Syftet har brutits ner till en huvudfråga och två sub-frågor. För att besvara forskningsfrågorna har en kvalitativ metod använts i form av en fallstudie. LÄS MER

 3. 3. A lab-on-a-chip device for photonic sensing of single cells

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Mikrosystemteknik

  Författare :Johanna Malmström; [2017]
  Nyckelord :Microfluidics; Single cell trapping; Photonic; Sensing; Ring resonator; OSTE;

  Sammanfattning : Cells are the smallest living units and together they form all living organisms on earth. The cells are not only the building blocks of all living things, they also possess the most important information about life. A deeper understanding of these units may reveal hidden secrets about difficultly cured diseases, memory and learning, among others. LÄS MER

 4. 4. Hatbrott och invandring : En analys av främlingsfientligt och rasistiskt motiverade hatbrott iSveriges storstadskommuner 2007-2014

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Malmström; Sofia Herlitz; [2016]
  Nyckelord :hatbrott; främlingsfientlighet; invandring; reell gruppkonflikt; kriminalitet; socioekonomi;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har under de senaste decennierna ökat och Sverige har blivitett samhälle med stor etnisk mångfald. I takt med den ökade invandringen har ocksåintresset för och diskussionerna kring ett eventuellt samband mellan invandring ochhatbrott intensifierats, då antalet hatbrottsanmälningar också har ökat kraftigt undersamma tidsperiod. LÄS MER

 5. 5. Läromedlet en ramfaktor eller en fråga om attityd? : En studie av lärares och elevers attityder till läromedel i matematik ur ett ramfaktorteoretiskt och socialpsykologiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Morström; Helene Malmström; [2011]
  Nyckelord :Attityder; ramfaktorer; läromedel; matematik; intervju; enkät;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lärares och elevers attityder till läroboken i matematik i grundskolans tidigare år. Genom intervjuer har fem lärares attityder synliggjorts. LÄS MER