Sökning: "Johanna Montalvo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Montalvo.

  1. 1. Förbättras med trygghet : En studie om relationen mellan ständiga förbättringar och psykologisk trygghet

    Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

    Författare :Johanna Montalvo; Madelene Jigvall; [2020]
    Nyckelord :psychological safety; continuous improvement; quality; key aspects; participation; mistakes; learning; Psykologisk trygghet; ständiga förbättringar; kvalité; nyckelaspekter; delaktighet; misstag; lärande;

    Sammanfattning : Utgångspunkten för studien var att undersöka om organisationer som arbetar med ständiga förbättringar också arbetar med att skapa och främja psykologisk trygghet för medarbetarna. Psykologisk trygghet innebär bland annat att medarbetarna känner sig trygga att komma med förslag på idéer som kan förbättra arbetssätt och bidra till organisationens utveckling. LÄS MER