Sökning: "Johanna Neergaard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Neergaard.

  1. 1. Med(arbetar) perspektiv på förändring

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Emilia Persson; Johanna Neergaard; [2014]
    Nyckelord :Polisen.; Förändring; förändringskommunikation; medarbetarperspektiv; organisationskommunikation; internkommunikation; organisationsförändring; Social Sciences;

    Sammanfattning : Problem: I dagens samhälle har organisationsförändringar blivit allt vanligare och de anses vara allt viktigare för organisationers fortsatta utveckling. Inom den tidigare forskningen tas det enligt vår åsikt för lite hänsyn till medarbetare i relation till deras funktion inom organisationer. LÄS MER