Sökning: "Johanna Nygård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Nygård.

  1. 1. Barnets bästa i våld i nära relationer : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare förhåller sig till ärenden där barn upplever våld i nära relation

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

    Författare :Lisa Hasselgren Hallberg; Johanna Nygård; [2019]
    Nyckelord :Domestic violence; social service; children; parental responsibility; batterers; Våld i nära relation; socialtjänst; barn; föräldraansvar; våldsutövare;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att med utgångspunkt i ett fall där socialtjänsten fått kännedom om att en tidigare våldsutövare skaffat ny familj, undersöka och problematisera socialsekreterares förutsättningar, bedömningar och förhållningssätt i ärenden där barn riskerar att uppleva våld i nära relation. Genom detta ville vi få inblick i hur principen om barnets bästa tillämpas gentemot familjens rätt till privatliv. LÄS MER