Sökning: "Johanna Peltomäki"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Peltomäki.

  1. 1. Bostadsspekulantens köpbeslut : En kvantitativ studie över bostadsspekulantens beslutspåverkan

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Johanna Peltomäki; Michelle Cardonius; [2015]
    Nyckelord :Personality Profiles; Rational decision-making; Social decision-making; Emotional decision-making; Real estate agency industry; Personlighetsprofiler; Rationellt beslutsfattande; Socialt beslutsfattande; Emotionellt beslutsfattande; Fastighetsmäklarbranschen;

    Sammanfattning : Bakgrunden för denna studie är problematiken kring beslutsfattande. Tidigare forskning visar att en individ dagligen fattar en mängd medvetna och omedvetna beslut. Dessa beslut faller sig olika utefter vilka erfarenheter, preferenser och känslor individen har och hur detta påverkar individen vid köp av dyra sällanköpsvaror. LÄS MER