Sökning: "Johanna Pernu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Pernu.

  1. 1. Vad är fritid? : En fallstudie om hur barn uppfattar begreppet fritid

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

    Författare :Frida Lundström; Johanna Pernu; [2015]
    Nyckelord :Barn; elever; fritid; fritidsaktiviteter; fritidshem; pedagoger; vuxna.;

    Sammanfattning : I studien undersöks hur barn uppfattar begreppet fritid. Undersökningen är en kvalitativ fallstudie baserad på två gruppintervjuer med samma barn. Resultatet visar att barnen uttrycker att fritid bara räknas som fritid om den innehåller sociala relationer, personlig utveckling och aktivitet. LÄS MER