Sökning: "Johanna Qvarfordt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Qvarfordt.

  1. 1. Utveckling av cykelnätet i Upplands Väsby kommun : En multikriterieanalys

    Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

    Författare :Johanna Qvarfordt; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Transportsektorn är en av de största bidragare till klimatförändringar idag, där en stor andel är bilburna persontransporter under 5km. Många av dessa resor skulle kunna ersättas med cykel som både har folkhälsofördelar och är ett klimat- och miljöneutralt transportmedel. LÄS MER