Sökning: "Johanna Rabb"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Rabb.

  1. 1. Lärorika misslyckanden : Tre entreprenörers syn på misslyckanden

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Viktor Kjellberg; Johanna Rabb; [2010]
    Nyckelord :entrepreneur; entrepreneurship; failure; experience; learning; entreprenör; entreprenörskap; misslyckande; erfarenhet; lärdom;

    Sammanfattning : Problem: De flesta människor associerar entreprenörskap med framgång, vilket också är den bild som massmedia vanligtvis ger av entreprenörskap. Men att vara entreprenör är kopplat till risk, risk som ibland leder till misslyckanden som kan uppfattas negativt av samhället. LÄS MER