Sökning: "Johanna Ridderland"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Ridderland.

  1. 1. Karaktärsframställan ur ett genusperspektiv – Baserad på de mest utlånade kapitelböck- erna på Göteborgs folkbibliotek under 2018.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Johanna Ridderland; [2019-07-01]
    Nyckelord :Barnlitteratur; kapitelböcker; genus; kön; könsroller; stereotyp; normalitet;

    Sammanfattning : Då barnböcker alltid intresserat mig, var jag nyfiken på hur karaktärerna i de böcker som barn läser idag framställs ur ett genusperspektiv. Jag kunde inte hitta någon forskning inom området och valde därmed att anpassa min forskning för att fylla den forskningsluckan. LÄS MER