Sökning: "Johanna Riikonen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Riikonen.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda flyktingar, asylsökande och papperslösa : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Elin Hermansson; Johanna Riikonen; [2016]
    Nyckelord :Refugee; Asylum seeker; Undocumented; Migration; Nurses’ experience; Transcultural nursing; Flykting; Asylsökande; Papperslös; Migration; Sjuksköterskans erfarenheter; Transkulturell omvårdnad;

    Sammanfattning : Bakgrund: Generellt betraktas flyktingar, asylsökande och papperslösa ingå i en sårbar population. Med hänsyn till det ökande antalet asylsökande i Sverige det senaste decenniet, kommer de flesta som arbetar inom hälso- och sjukvård troligen att möta patienter som har en flyktingbakgrund. LÄS MER