Sökning: "Johanna Rosander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Rosander.

  1. 1. Om social hållbarhet i allmänhet och i Malmö i synnerhet : en studie i kommunal planering för social hållbarhet samt av Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Therese Montelius; Johanna Rosander; [2018]
    Nyckelord :social hållbarhet; fysisk planering; områdesprogram; kommunal planering; segregation; integration; stadsplanering; strategier för social hållbarhet;

    Sammanfattning : Hållbar utveckling fick sitt internationella genomslag i samband med Brundtlandrapportens publicering år 1987. Hållbarhetsbegreppet består av tre av varandra beroende dimensioner; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. LÄS MER