Sökning: "Johanna Rundqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Rundqvist.

  1. 1. Impression management i hållbarhetsredovisning : En studie om bolag inom drivmedelsbranschen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Filip Brickstad; Johanna Rundqvist; [2017]
    Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Impression management; Drivmedelsbranschen; Hållbarhet;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Sociala och miljömässiga frågor har blivit allt viktigare i dagens samhälle. Detta har gjort att trycket har ökat på företag till att lägga mer fokus på hållbarhetsfrågor. En bransch som tidigt ville förbättra sitt rykte och redovisa hur de arbetade med dessa frågor var drivmedelsbranschen. LÄS MER