Sökning: "Johanna Säterberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Säterberg.

  1. 1. Livssituationen för föräldrar vars barn drabbats av cancer : En systematisk litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Marie Bylander; Johanna Säterberg; [2007]
    Nyckelord :Cancer; barn; föräldrar; livssituation;

    Sammanfattning : I Sverige insjuknar årligen ungefär 300 barn och ungdomar i någon cancersjukdom. Cancer hos barn ansågs tidigare som någonting obotligt. De senaste årtiondenas medicinska framsteg har dock radikalt förändrat perspektivet på barncancer. I dag vet vi att två av tre barn blir botade. LÄS MER