Sökning: "Johanna Sam"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Johanna Sam.

 1. 1. Sex- och samlevnadsundervisning i låg- och mellanstadiet : En studie om elva lärares tankar och arbetsmetoder inom sex och samlevnad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Bergman; Amelie Runstrand; [2021]
  Nyckelord :Grundskolan; lärarattityder; pubertet; relationer; sex- och samlevnadsundervisning; sexualitet; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur lärare på olika sätt tolkar uppdraget om att undervisa i sex och samlevnad och vilka skillnader som finns i den undervisningen på låg- och mellanstadiet. I studien användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer där elva lärare intervjuades, tre på låg-stadiet, sju på mellanstadiet och en som var verksam inom både låg- och mel-lanstadiet, fördelade på åtta skolor. LÄS MER

 2. 2. Vårdnadshavares upplevelser av mötet med pedagoger : hämtning på förskolan ur ett relationellt perspektiv

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Johanna Gustafsson; Miranda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Förskolan; föräldraperspektiv; hämtning; kommunikation; relationellt perspektiv; samverkan; samvaro;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en insikt i hur vårdnadshavare upplever mötet med pedagoger när de hämtar sina barn på förskolan och om de får den information de efterfrågar. Studiens teoretiska ansats har hämtas i från Jonas Aspelins studier om det relationella perspektivet, där sam-verkan, sam-varo och kommunikation är väsentliga delar. LÄS MER

 3. 3. Theoretical models of thermal conductivity and the relationship with electrical conductivity for compressed metal powder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Sam Tran; Niklas Lindborg; Danilo De Souza Vivedes; Johanna Sjölund; Veronica Enblom; Mattias Sjödin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Independent Project reviews literature about the effect of pressure and temperature on thermal conductivity in packed beds and its relationship with electrical conductivity. Exploring the relationships between thermal conductivity, porosity and pressure can give useful knowledge for further improvements in manufacturing processes in the field of powder metallurgy. LÄS MER

 4. 4. Kvalitativ utvärdering av steg V i Swe-LARSP : Barns produktion av bisatser i åldrarna 3;0-3;6 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Johanna Stenmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Language Assessment, Remediation and Screening Procedure, LARSP, är ett kliniskt verktyg för att genom spontantalsanalys bedöma barns expressiva grammatiska förmåga. Materialet är i grunden utvecklat för en engelsktalande population men 2016 gjorde Rosenberg och Mellenius en första svensk anpassning. LÄS MER

 5. 5. Syresättning hos kaniner under anestesi vid vård av munhålan : ventral respektive dorsal positionering med oxygentillförsel via syrgasgrimma

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Berglund; Nadya Blom; [2019]
  Nyckelord :kanin; munhälsa; anestesi; syresättning; hypoxemi; oxygentillförsel; syrgasgrimma; ventral position; dorsal position;

  Sammanfattning : En av de vanligaste orsakerna till att sällskapskaniner är i behov av veterinär-medicinsk vård är problem i munhålan. För att kunna genomföra kliniska undersök-ningar och behandlingar i munhålan på kaniner krävs ofta generell anestesi. Den spe-cifika anatomin och fysiologin hos kaniner kan göra anestesi till ett riskfyllt moment. LÄS MER