Sökning: "Johanna Sandelin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Sandelin.

 1. 1. Patientens upplevelse av sjuksköterskans bemötande inom psykiatrisk slutenvård och dess påverkan på patienten. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Eriksson; Tove Sandelin; [2021]
  Nyckelord :Experiences; inpatient care; adults; psychiatric care; nurse; treatment; Upplevelser; slutenvård; vuxna; psykiatrisk vård; sjuksköterska; bemötande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Patienter som är i behov av psykiatrisk slutenvård ska kunna förvänta sig ett gott bemötande från sjuksköterskan då bemötandet är avgörande för vilken relation patienten får till sjuksköterskan samt hur patienten upplever sin vårdtid. Psykiatrisk slutenvård bör fokusera på att ge patienten en känsla av sammanhang och värdighet under vårdtiden då det kan påverka patientens upplevda hälsa positivt. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg- en möjlighet eller ett hinder? : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivning av digitala verktyg i förskolans undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Maria Lundström; Johanna Sandelin; [2020]
  Nyckelord :Digital tools; preschool; teacher; didactics; Digitala verktyg; förskola; förskollärare; didaktik;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att bidra med kunskap om vilka möjligheter och hinder förskollärare beskriver i arbete med digitala verktyg i förskolans undervisning. Genom ett didaktiskt perspektiv synliggörs förskollärares tankar kring ämnet och studien lyfter ramfaktorer som påverkar förskollärarnas möjlighet till att undervisa med digitala verktyg. LÄS MER