Sökning: "Johanna Schuhmeier"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Schuhmeier.

  1. 1. Yrkesverksamma psykologers tankar och upplevelser kring att arbeta med partnervåldsutsatta

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Johanna Schuhmeier; Kajsa Ulfsdotter; [2020]
    Nyckelord :partnervåld; psykologer; posttraumatisk stress; psykisk ohälsa; intervjuer; kvalitativa enkäter; Social Sciences;

    Sammanfattning : Partnervåld är ett av Sveriges stora folkhälsoproblem då det drabbar var femte svensk någon gång i livet, och beräknas kosta samhället minst 13 miljarder kronor per år. Hälso- och sjukvården bär ett stort ansvar i att upptäcka och hjälpa våldsutsatta, där psykologer kan ses ha ett särskilt ansvar för behandling av psykisk ohälsa i denna patientgrupp. LÄS MER