Sökning: "Johanna Sköld"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Johanna Sköld.

 1. 1. Flerföräldrafamiljen och dess förhållande till det rättsliga föräldraskapet i Sverige 

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Sköld; [2021-11-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hur vi bildar familj och hur barn blir till är något som länge har setts som självklart. I takt med att samhället har förändrats och ny teknik har tillkommit har det dock vuxit fram nya sätt att bli förälder och att bilda familj. LÄS MER

 2. 2. Grönska som sköld mot klimatförändringar : En framställd grundläggande grönytefaktor-modell för att stärka städers resiliens

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Linnea Bergh; Johanna Bergkvist; [2020]
  Nyckelord :Resilience; Ecosystem services; Biotope area factor; Sustainable urban planning; Resiliens; Ekosystemtjänster; Grönytefaktor; Hållbar stadsplanering;

  Sammanfattning : Denna rapport tar avstamp i forskning om resiliens och ekosystemtjänster. Vidare syftar studien till att framställa en grundläggande grönytefaktor-modell för att främja resiliens genom att undersöka vilka grönytefaktorer som ska finnas med. LÄS MER

 3. 3. "Det handlar om att ha ryggen fri gentemot Skolverket" : En intervjustudie om några lärares uppfattningar av arbetet med stödinsatser på högstadiet och visionen om en likvärdig skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Sköld; [2014]
  Nyckelord :Fokusgruppssamtal; Högstadiet; Inkludering; Stödinsatser; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka högstadielärares uppfattningar av olika stödinsatser så som extra anpassningar och särskilt stöd ur ett inkluderingsperspektiv.
För att kunna besvara syftet genomfördes tre fokusgruppssamtal med uppföljande intervjuer på tre olika högstadieskolor i en kommun i mellansverige. LÄS MER

 4. 4. The long run underperfromace of IPO's: a case study of Deutsche Telekom

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Sofia Karlsson; Johanna Sköld; [2006]
  Nyckelord :IPO s; long run underperformace; measurement problem; underpricing; Behavioural Explanations;

  Sammanfattning : This thesis surveys the literature on IPO’s, in particular, its primary underlying reasons on long-run underperformance. The aim is to review theories regarding the long-run underperformance, and evaluate whether or not these theories can explain this phenomenon. LÄS MER