Sökning: "Johanna Star-Tenn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Star-Tenn.

  1. 1. Manuell- och semi-automatisk mätning av carotis intima-media tjocklek hos yngre och äldre individer

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

    Författare :Johanna Star-Tenn; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER