Sökning: "Johanna Stengård"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johanna Stengård.

 1. 1. Patienters upplevelser av information om laxering inför datortomografi av tjocktarmen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Johanna Stengård; Madeleine Granholm; [2015]
  Nyckelord :CT colonography; purgation; bowel preparation; patient experiences; information; DT-kolografi; laxering; tarmförberedelser; patientupplevelser; information;

  Sammanfattning : Datortomografiundersökning av tjocktarmen har blivit en vanlig undersökning som utförs på röntgenavdelningar. Inför denna undersökning krävs förberedelser i form av laxering och födorestriktioner. LÄS MER

 2. 2. Mönster av coping- och handlingsstrategier bland kommunala chefer

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Johanna Stengård; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Offentliga chefers arbetssituation har förändrats som följd av NewPublic Management, med ökade krav som resultat. Syftet medföreliggande studie var att explorativt undersöka de mönster avcoping-/handlingsstrategier som chefer använder sig av. LÄS MER

 3. 3. Core self-evaluations inverkan på individens upplevda anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Johanna Stengård; [2010]
  Nyckelord :Anställningsbarhet; Core self-evaluations; Självkänsla; Självtillit; Kontroll-lokus; Neuroticism; Locus of control;

  Sammanfattning : I en allt mer flexibel och osäker arbetsmarknad, har individers uppfattning av sin anställningsbarhet påverkan på deras hälsa och mentala välbefinnande. Syftetmed föreliggande studie var att undersöka om core self-evaluations kunde predicera anställningsbarhet, det vill säga individens bedömning av sina egna möjligheter att skaffa ett nytt, likvärdigt arbete. LÄS MER