Sökning: "Johanna Strube"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Strube.

  1. 1. Rätt biljettpris på rätt filmvisning för ett bättre resultat? En fallstudie av en biografs förutsättningar för att arbeta med en Revenue Managementstrategi

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ludwig Janson; Annelie Sedsten; Johanna Strube; [2012]
    Nyckelord :Revenue Management; Prisdiskriminering; Priselasticitet; Prissättning av flygbiljetter; teaterbiljetter och biobiljetter; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet är att identifiera, beskriva och analysera kritiska faktorer för en biograf vid tillämpning av Revenue Management.... LÄS MER