Sökning: "Johanna Sundell"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Johanna Sundell.

 1. 1. En intervjustudie om lärares arbete med läskunniga elever i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Caroline Sundell; Johanna Wictorin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie med syfte att belysa lärares identifiering av elevers läskunnighet samt belysa några aspekter av att elever med olika mycket erfarenhet av läsning sitter i samma klassrum, varav några redan är läskunniga. Studiens syfte besvaras genom tre forskningsfrågor som handlar om hur ett antal lågstadielärare beskriver att de anpassar den individuella och den gemensamma läsundervisningen samt vilka möjligheter och begränsningar lärarna upplever med undervisningen. LÄS MER

 2. 2. När skolan skapar problem för barnen: Om barn och ungdomar med högfungerande autism i grundskola och gymnasium

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Johanna Sundell; [2018]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; Asperger; skolmiljö; lärandemiljö; arbetsterapi; anpassad skolgång; delaktighet; inlärning; akademisk utveckling; tillgänglig undervisning; social kompetens; psykisk ohälsa; sensorisk känslighet; funktionshinder;

  Sammanfattning : Autism är en funktionsnedsättning som bland annat medför svårigheter med olika kognitiva funktioner. Vanligt är bristande förmåga att tolka sociala koder, ta in och sortera information från omgivningen samt att göra abstrakta slutledningar. LÄS MER

 3. 3. Den pedagogiska miljöns betydelse för elever med ADHD : En studie om anpassningar i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Caroline Sundell; Johanna Wictorin; [2018]
  Nyckelord :inkludering i undervisning; elever i behov av stöd; grupparbete i grundskola; skola för alla; ADHD i undervisning;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt hur ett antal lärare på lågstadiet säger att de anpassar den pedagogiska miljön för elever med ADHD. Vi undersökte vilka pedagogiska strategier och stödstrukturer som lärare säger att de använder i undervisningen för att inkludera elever med ADHD. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av risk för belastningsskador i arbetsmiljön bland IT-personal

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johanna Sundell; [2017]
  Nyckelord :Datorarbete; belastning; ergonomi; arbetsskador; datormiljö; IT; musarm; gamnacke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi blir alltmer stillasittande i vårt arbete idag och arbets – och belastningsskador är ett växande problem. Alltfler arbetar största delen av sin tid framför en dator vilket ofta kan leda till monotona rörelser och felaktiga arbetsställningar. LÄS MER

 5. 5. Miljönämndens inflytande som remissinstans i planärenden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Josefin Methi Sundell; [2015]
  Nyckelord :innehållsanalys; Malmö stad; Miljöförvaltning; Miljönämnd; planärende; remissinstans; remissvar; remiss; yttrande; planfrågor; planprocess; samråd; urban sustainability; sustainable cities; municipal planning; spacial planning; urban planning; environment; municipality; consultation process; Environment Board; Environment Department; City of Malmo; content analysis; fysisk planering; hållbar stadsplanering; miljö; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study reviews the influence of the Environment Board in municipal spatial planning in the city of Malmö and aims to highlight improvements in the consultation process. The municipalities are responsible for planning how land and water resources are to be used and thus central in attaining a sustainable land use and urban planning. LÄS MER