Sökning: "Johanna Sunesson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Johanna Sunesson.

 1. 1. Västra piren - från industriområde till hållbar stadsdel : transformation till ett produktivt landskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maja Råby; Johanna Sunesson; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; hållbar stadsplanering; transformation av postindustrilla landskap; productive cities; produktivt landskap;

  Sammanfattning : Frågan om hållbar stadsutveckling är ständigt närvarande i dagens stadsbyggnaddiskussion. Hållbarhet är i sig ett brett och således vagt begrepp och vad som betraktas som hållbar utveckling skiljer sig åt beroende utifrån vilket perspektiv man väljer att betrakta begreppet. LÄS MER

 2. 2. Koordinering av vindkraft och vattenkraft

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Johanna Lindstén; Fredric Sunesson; [2018]
  Nyckelord :wind power; hydro power; optimization; Vindkraft; vattenkraft; optimering;

  Sammanfattning : I och med klimatförändringar, är möjligheten att integrera stora andelar förnybar energi i elsystemet av yttersta vikt. Detta kandidatexamensarbete undersöker vattenkraftens regleringsmöjlighet när man integrerar vindkraft i ett slutet elsystem. LÄS MER

 3. 3. Att planera för vilt

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Sunesson; [2015]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; landskapsplanering; viltvård; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilken plats viltvård har i landskapsplaneringssammanhang, samt försöker ta reda på hur landskapsarkitektens möjligheter att verka för goda viltförhållanden och biologisk mångfald ser ut. Genom att granska och problematisera begreppet viltvård försöker jag ge en bild av vad begreppet innebär. LÄS MER

 4. 4. Vad är det att vara en elev i behov av särskilt stöd? Olika synsätt på skolsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Hedrén; Rose-Marie Persson Sunesson; [2009]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; elever med särskilda behov; specialpedagogik; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Sättet att tala om elevers skolsvårigheter har över tid förskjutits från att tala om elever med behov - till elever i behov av särskilt stöd. Detta har inneburit att fokuset på elevers skolsvårigheter har varit att se ”problemet” som individbundet, till att mer gå i riktning mot att se omgivande förhållanden som de bidragande faktorerna till att elever är i behov av särskilt stöd. LÄS MER