Sökning: "Johanna Tallroth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Tallroth.

  1. 1. Skolbibliotekarier i samverkan : Samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare i Dalarna

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Johanna Tallroth; Martina Andersson; [2017]
    Nyckelord :school librarians; collaboration; information literacy; digital literacy; cooperation; TLC teacher and librarian collaboration ; skolbibliotekarier; samverkan; informationskompetens; digital kompetens; skolbibliotekariens roll; samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare;

    Sammanfattning : Title: School librarians in collaboration The focus of this text is to examine the collaboration between librarians and teachers and how this collaboration can help students achieve better results in school. The school library is often bypassed by teachers. LÄS MER