Sökning: "Johanna Ternander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Ternander.

  1. 1. ”Vi är inga maskiner” : En studie om P4-redaktionernas kommunikation via Facebook

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

    Författare :Johanna Ternander; Emmy Nordqvist; [2013]
    Nyckelord :social media; Facebook; Sveriges Radio; public service; relationship management; strategic communication; sociala medier; Facebook; Sveriges Radio; public service; relationshantering; strategisk kommunikation;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to see how five different local radio stations, P4, within the public service organization Sveriges Radio communicate with their listeners through Facebook and how they differ from each other. We have also studied how the radio stations follow Sveriges Radios’ policies for socialmedia usage and how the communication through Facebook can benefit thetraditional radio. LÄS MER