Sökning: "Johanna Thörner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Thörner.

  1. 1. Nepotism i offentlig förvaltning

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Kerstin Thörner; Johanna Sjölin; [2014]
    Nyckelord :Nepotism; offentlig förvaltning; byråkrati; korruption; JobbMalmö; idealbyråkratin; vårt offentliga etos; organisationskultur; socialt kapital; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Denna text behandlar tidigare forskning om nepotism och bygger med hjälp av teorier om byråkrati en analytisk modell för hur nepotism kan studeras. Den analytiska modellen är uppdelad i orsak och effekt. Utifrån den analytiska modellen analyseras ett fall av nepotism i offentlig förvaltning. LÄS MER