Sökning: "Johanna Wahlgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Wahlgren.

 1. 1. Child language brokers – En kvalitativ studie om flerspråkiga elever som översätter till sina nyanlända klasskamrater i lågstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Wahlgren; [2018-08-13]
  Nyckelord :nyanlända elever; flerspråkiga elever; child language brokers; translanguaging; inkludering; community of practice;

  Sammanfattning : Antalet nyanlända elever har ökat i svenska skolan. Detta medför en större mångfald, dock innebär det även utmaningen att ge en likvärdig utbildning för samtliga elever, oavsett etnisk och språklig bakgrund. LÄS MER

 2. 2. Postoperativ smärta hos barn : tecken på smärta och adekvata omvårdnadsåtgärder. En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Karolina Malm; Johanna Wahlgren; [2010]
  Nyckelord :barn; postoperativ smärta; omvårdnad;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur sjuksköterskan kan identifiera postoperativ smärta hos barn och vilka omvårdnadsåtgärder som är adekvata vid smärthantering Metod: Artiklarna till denna studie är sökta i databasen Medline via Pub Med. Totalt 18 artiklar kvalitetsgranskades och analyserades. LÄS MER