Sökning: "Johanna Wolter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Wolter.

  1. 1. "Helt jämnt, det kommer det nog aldrig att bli" : Fokusgruppsamtal om föräldraskap, jämställdhet och föräldraförsäkringen

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Socialt arbeteFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Socialt arbeteFilosofiska fakulteten

    Författare :Johanna Wolter; Moa Wennerberg; [2013]
    Nyckelord :Fokusgrupper; Jämställdhet; Föräldraskap; Moderskap; Faderskap; Föräldraledighet; Föräldraförsäkringen;

    Sammanfattning : Studien bygger på tre fokusgruppsamtal med 14 föräldralediga småbarnsföräldrar i en medelstor kommun. Studien syftar till att undersöka hur småbarnsföräldrar samtalar om föräldraförsäkringen samt deras föräldraledighet och föräldraskap. LÄS MER