Sökning: "Johanna Wretman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Wretman.

  1. 1. "Du måste vara våglig som skolledare" : En kvalitativ studie i rektorers åtgärder för att höja andelen elever med gymnasiebehörighet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Johanna Wretman; Per Hybbinette; [2019]
    Nyckelord :principals; risk factors; protective factors; school turnaround; leaving certificate; Social Sciences;

    Sammanfattning : The aim of the study was to investigate what measures principals take in order to raise the amount of students who finish secondary school with a leaving certificate. Furthermore, it was intended to investigate why these methods have been successful. The selection of respondents consisted of principals at four different schools in southern Sweden. LÄS MER