Sökning: "Johannes Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Johannes Hansson.

 1. 1. Konsekvenser av tidig och intensiv poststroke rehabilitering : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa, medicin och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa, medicin och rehabilitering

  Författare :Rolf Nordström; Johannes Hansson; [2020]
  Nyckelord :Early rehabilitation; Stroke; Outcome; Tidig rehabilitering; Stroke; Konsekvenser;

  Sammanfattning : Introduktion: Stroke drabbar över 30000 människor per år i Sverige. Vanliga symptom efter en stroke involverar motoriska problem, spasticitet och mer eller mindre uttalad halvsidesförlamning. Konsensus för rehabilitering är att så tidigt som möjligt utföra rehabilitering med tidig mobilisering och påbörja rörelse- och gångträning. LÄS MER

 2. 2. Att undervisa i biinstrument. En kvalitativ undersökning med fyra pedagoger som undervisar i fler instrument än ett.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johannes Hansson; [2014]
  Nyckelord :role identity; multi musician; Second instrument; Music education; Educational sciences; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; biinstrument; multimusiker; rollidentitet; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få insyn i hur professionellt verksamma musikpedagoger upp-lever en arbetssituation där de undervisar i fler instrument än sitt huvudinstrument. En kvalita-tiv undersökning i intervjuform har genomförts och fyra pedagoger som representerar två oli-ka instrumentgrupper (sträng och brassinstrument) har deltagit i studien. LÄS MER

 3. 3. Marknadsanalys av douglasgran (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) i Sverige, Danmark och norra Tyskland

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Johannes Hansson; [2014]
  Nyckelord :Douglasgran; Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco; Marknadsanalys; Markägarperspektiv; Snöbollsmetoden; Douglas fir; Market analysis; Land owner perspective; Snowball method;

  Sammanfattning : Skogsforskningen i Sverige har alltid strävat efter att öka värdet på skogsmarken, vilket har skett genom växtförädling, markavvattning, gödsling men även genom att introducera utländska trädslag. Pågående klimatförändringar med ökad stormintensitet tillsammans med en ökad koncentration av renodlade granskogar i södra Sverige har bidragit till att blickar har riktats mot alternativa trädslag i skogslandskapet. LÄS MER

 4. 4. Könssegregering inom ledningsgrupper i den svenska skogsbranschen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Johannes Hansson; Johan Larsson; [2013]
  Nyckelord :Könssegregering; ledningsgrupper; jämställdhet ; Gender segregation; group executive teams; gender equality ;

  Sammanfattning : Denna rapport identifierar den könssegregering som förekommer inom ledningsgrupper i den svenska skogsbranschen. Detta görs genom en kvantitativ undersökning där fokus ligger på att numerärt beskriva fördelningen av kvinnor och män inom ledningsgrupperna. LÄS MER

 5. 5. Kostnadskalkyl för flis med terminalhantering på Basamyran

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Gustav Friberg; Johannes Hansson; [2012]
  Nyckelord :terminal; skogsbränsle; GROT; transport;

  Sammanfattning : Användandet av skogsbränsle som bioenergi är på framfart i samhället både inom Sverige och internationellt. Trots att människan har använt trädbränsle i sin vardag sedan begynnelsen kan hanteringen rationaliseras ytterligare. LÄS MER