Sökning: "Johannes Sörensen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johannes Sörensen.

  1. 1. Faktorer för att uppnå användbar e-learning

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Louise Holmqvist; Matilda Svensson; Johannes Sörensen; [2015]
    Nyckelord :usability; användbarhet; e-learning; Technology and Engineering; Business and Economics;

    Sammanfattning : E-learning, en teknik som digitalt och ofta över nätverk levererar utbildning, har på senare år blivit ett eftertraktat verktyg för företag i strävan att hålla sina anställda uppdaterade och i sin tur hålla företaget konkurrenskraftigt. Då tidigare forskning inom ämnet är spretig, ställer sig dock författarna frågande till hur användbart verktyget egentligen är, specifikt genom att un-dersöka vilka faktorer användarna upplever som viktiga för att uppnå en hög grad av använd-barhet. LÄS MER