Sökning: "Johannes Wåhlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johannes Wåhlin.

  1. 1. Hållbar finansiering : Fastighetsbolagens utformning av gröna obligationer

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Markus Gustafsson; Johannes Wåhlin; [2019]
    Nyckelord :Green bonds; Gröna obligationer;

    Sammanfattning : Den svenska marknaden för gröna obligationer har ökat explosionsartat de senaste åren. Det är därför häpnadsväckande att det ännu inte finns en vedertagen definition kring vad som menas med ordet grön och att ett regelverk för vad som krävs för att få emittera en obligation som grön saknas. LÄS MER