Sökning: "Johansson Malin"

Visar resultat 1 - 5 av 346 uppsatser innehållade orden Johansson Malin.

 1. 1. En undersökning av den språkutvecklande lärmiljöni grundskolans årskurs 2 ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Johansson; [2023]
  Nyckelord :Avkodning; lärmiljö; läsförståelse; tidiga insatser; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Johansson, Malin (2023). En undersökning av den språkutvecklande lärmiljön i grundskolans årskurs 2 ur ett specialpedagogiskt perspektiv Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. "Det som är mest påtagligt är att man aldrig fått frågan om man är våldsutsatt, man ses primärt som ett missbruksproblem" - en kvalitativ studie om socialarbetares resonemang kring att arbeta med kvinnor som utsatts för våld i nära relation där det också finns en missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ronja Johansson Jarl; Malin Carlsson Kovacs; [2023]
  Nyckelord :womens shelter; intimate partner violence; abused wome; drug abuse; Social Sciences;

  Sammanfattning : “What is most tangible is that you have never been asked if you are exposed to violence, you are primarily just seen as an addiction problem” - A qualitative study on social workers' reasoning about working with women who have been subjected to intimate partner violence where there is also a substance abuse problem. The aim of this study was to investigate how social workers in women's shelters reason about working with women who have been subjected to intimate partner violence where there is also a substance abuse problem. LÄS MER

 3. 3. Social isolering, äldres upplevelse under covid-19 pandemin : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johansson Malin; Lundkvist Helena; [2023]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; elderly; sense of coherence; social isolation; Covid-19 pandemin; känsla av sammanhang; social isolering; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livslängden i världen ökar kontinuerligt och även den äldre populationen. Covid-19 pandemin innebar stor påverkan på samhället och restriktioner, bland annat social isolering, infördes för att begränsa smittspridningen. Dessa restriktioner riktades främst mot riskgrupper vilket innebar begränsningar i deras livsstil. LÄS MER

 4. 4. Kan Keene, Lindgren & Trenter bidra till lösningar på värdegrundsarbetets gåtor? : En studie om tre barndeckares didaktiska potential för svenskämnets värdegrundsarbete i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Tove Johansson; Sofia Lingersjö; [2023]
  Nyckelord :Värdegrundsarbete; skönlitteratur; barndeckare; undervisning; etik och moral; maktrelationer; explicit och implicit ideologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka tre skönlitterära verk inom barndeckargenren och dess potential inom ett didaktiskt värdegrundsarbete inom svenskämnet. Undersökningen inriktar sig på elever i årskurs 4–6. LÄS MER

 5. 5. Att söka information om medlemskap på hemsidan : Hur Svenska kyrkan och Katolska kyrkan presenterar sig på sina hemsidor och hur de kan förstås av en nybörjare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Malin Johansson; [2023]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; Katolska kyrkan; hemsida; nybörjare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER