Sökning: "John Dewey"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden John Dewey.

 1. 1. Demokrati och fostran. Skolans eller hemmets ansvar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Sundström; [2020]
  Nyckelord :democracy; Dewey; moral education; teachers and parents;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate relationships between pupil´s homes and schools, and parents and teachers, in terms of moral education and democracy. What tensions and conflicts exist, and how do they manifest themselves in practice? More precise research questions are: 
1. LÄS MER

 2. 2. Kompetens 2.0 : Förskoleanställdas vägar till informellt lärande på Facebook

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jan Kjellin; [2020]
  Nyckelord :livslångt lärande; informellt lärande; sociala medier; kompetensutveckling; situerat lärande; PCK; interpersonell textanalys; Facebook; förskola; John Dewey; Jean Lave; Etienne Wenger;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att med avstamp i tanken om det livslånga lärandet, via teorier om situerat lärande, vilka utvecklats av Jean Lave och Etienne Wenger och i kombination med teorier om informellt lärande och lärande gemenskaper, undersöka hur aktivt deltagande i en facebookgrupp för förskoleanställda kan förstås som bidragande till dessas kompetensutveckling. Mina två frågeställningar fokuserar på vilka kategorier av pedagogisk kompetens som väcker störst engagemang samt vilka språkhandlingar deltagarna nyttjar för att skapa förutsättningar för lärande i diskussionerna. LÄS MER

 3. 3. Vad vill du lära dig? : Om hur elever utvecklar och visar kunskap i att redogöra för och kommentera innehåll i läromaterial för tyska

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Adam Forsström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The curriculum for modern languages provides the teacher with a range of opportunities to create educational content for the pupils in the Swedish upper-secondary school. How these possibilities are utilized by authors of educational material in German, with respect to the pupils’ perspective, is the focal point of this essay. LÄS MER

 4. 4. Engagemang i bildämnet, olika metoder för att engagera elever i bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Christiansson; [2020]
  Nyckelord :Engagemang; elevinflytande; bildundervisning; relationer;

  Sammanfattning : Det är inte helt ovanligt att elever tenderar att göra motstånd mot bildundervisningen, ofta motiveras det med att ämnet är tråkigt eller känns meningslöst. Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka vilka metoder som kan tillämpas av lärare för att elever ska utveckla ett engagemang i bildundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Eleverna och läsningen : En undersökning av läsvanor och läsattityder ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Cornelia Palmcrantz; [2020]
  Nyckelord :Läsning; skönlitteratur; gymnasieelever; attityder; litteraturundervisning; John Dewey; inquiry; elevcentrerad undervisning; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka elevers relation till läsning av skönlitteratur på fritiden och i skolan för att få bättre kunskap om hur en framgångsrik litteraturundervisning kan bedrivas. Undersökningen utgörs av en enkätundersökning som distribuerades till fyra klasser från olika program på en gymnasieskola i Jämtland. LÄS MER